Yoruichi 18 Julio 2007
10 horas mareada! o____O'''
yo no hubiera aguantado ._.